23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? 151
Trafikteki kaza sayısını azaltmak 1
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak 0
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak 0
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak 13
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? 152
Omurilik 11
Pankreas 0
Böbrekler 2
Akciğerler 1
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 153
I. doğru, II. yanlış 2
I. yanlış, II. doğru 3
Her ikisi de doğru 7
Her ikisi de yanlış 1
Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? 154
a.jpeg 0
b.jpeg 0
c.jpeg 10
d.jpeg 1
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? 155
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması 5
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi 0
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması 4
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması 1
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? 156
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması 0
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması 1
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması 5
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması 4
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 157
Yara içinin kurcalanması 0
Yarada kanama varsa durdurulması 7
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması 2
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması 2
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? 158
Şişlik 0
Kızarma 2
İşlev kaybı 5
Hareket ile azalan ağrı 4
Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? 159
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi 1
Genellikle göğüs ortasında başlaması 9
Dinlenmekle geçmemesi 1
Uzun süreli olması 0
I. Sıkan giysiler gevşetilir
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 160
I ve IV 3
II ve III 1
I, III ve IV 0
I, II, III ve IV 7
Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? 161
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi 6
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi 2
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması 2
Kazazedeye yakın mesafede durulması 0
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? 162
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek 1
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak 0
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak 6
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek 2
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? 163
Gabari 2
Taşıma sınırı 4
Dingil ağırlığı 0
Azami ağırlık 3
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? 164
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı 1
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli 0
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli 3
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli 5
15.jpeg
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 165
Hemzemin geçit 0
Kontrollü demir yolu geçidi 1
Kontrolsüz demir yolu geçidi 5
Tramvay hattı ile oluşan kavşak 2
"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır."
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? 166
a.jpeg 0
b.jpeg 8
c.jpeg 0
d.jpeg 0
17.jpeg
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 167
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol 3
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol 3
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol 2
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu 0
18.jpeg
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? 168
Bisiklet yolunu kullanması 0
Yayaları ikaz ederek bekletmesi 0
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi 0
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi 7
19.jpeg
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? 169
Yalnız 3 3
1 ve 2 2
1 ve 3 0
2 ve 3 2
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? 170
Dudakların morarması 1
Göz bebeklerinin küçülmesi 5
Göğüs hareketlerinin kaybolması 0
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması 1
21.jpeg
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 171
Hızını azaltması 0
Öndeki aracı geçmesi 5
Takip mesafesini artırması 1
Duraklama yapmaktan kaçınması 1
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? 172
2 4
3 0
6 3
7 0
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? 173
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi 1
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması 1
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi 5
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi 0
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 174
Takip mesafesi kuralına uyulmaması 7
Görüş mesafesinin kötü olması 0
Öndeki aracın durması 0
Havanın yağışlı olması 0
25.jpeg
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? 175
Yalnız 3 0
1 ve 2 0
2 ve 3 7
1, 2 ve 3 0
Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 176
I ve III 1
I, II ve IV 2
II, III ve IV 1
I, II, III ve IV 3
27.jpeg
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 177
1 - 2 - 3 - 4 3
1 - 2 - 4 - 3 4
2 - 1 - 4 - 3 0
4 - 1 - 2 - 3 0
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? 178
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir 0
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır 0
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır 2
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir 4
Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? 179
Durmak 4
Duraklamak 1
Hızı azaltmak 0
Vites değiştirmek 0
Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 180
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi 1
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması 2
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması 2
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması 0
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? 181
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması 0
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması 0
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması 3
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması 2
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 182
ASR 0
ABS 1
Emniyet kemeri 3
Hava yastığı 1
I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? 183
Yalnız III 1
I, II ve IV 0
I, III ve IV 1
II, III ve IV 3
Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 184
10 3
15 0
20 0
25 1
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? 185
Temiz olmayan yakıt kullanılması 1
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması 3
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi 0
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B 0
36.jpeg
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 186
Yakıt tüketimini azaltmak 1
Aracın fren mesafesini kısaltmak 0
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak 3
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak 1
37.jpeg
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 187
I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks 3
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel 0
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft 1
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft 1
Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? 188
Yakıt bitmiştir 2
Batarya zayıflamıştır 2
Lastik basınçları düşüktür 0
Motor yağ seviyesi azalmıştır 1
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? 189
Bujiler 2
Akü suyu 0
Motor yağ seviyesi 1
Depodaki yakıt seviyesi 2
Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? 190
Polen filtresinin 0
Yağ filtresinin 5
Araç lastiklerinin 0
Cam sileceklerinin 0
Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? 191
Bujinin daha iyi ateşlemesine 0
Farların daha canlı yanmasına 0
Akünün daha çabuk bitmesine 2
Elektrik tesisatının yanmasına 3
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 192
Motorun hararet yapmasına 5
Motor devrinin yükselmesine 0
Klimanın düzensiz çalışmasına 0
Akünün kısa zamanda bitmesine 0
I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 193
Yalnız III 0
I ve II 2
I ve III 2
II ve III 1
Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 194
Çevre kirliliğinin artması 0
Sürüş konforunun azalması 0
Trafik yoğunluğunun artması 1
Aracın daha az yakıt tüketmesi 4
- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 195
Beden dili 0
Konuşma üslubu 1
Trafik adabı 4
Trafikte hak ihlali 0
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? 196
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması 1
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi 3
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi 0
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi 0
Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.
Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır? 197
Aşırı tepki gösterilmesi 0
Kaba ve saldırgan davranılması 0
Kızgın biçimde kornaya basılması 1
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması 3
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? 198
Empati 2
Tahammül 0
Beden Dili 1
Konuşma üslubu 0
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? 199
Yüzün kızarması 0
Kaşların çatılması 0
Yumrukların sıkılması 0
Kontrollü davranılması 4
Trafik kazası geçiren kişiler:
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 200
I. doğru, II. yanlış 0
I. yanlış, II. doğru 0
Her ikisi de doğru 4
Her ikisi de yanlış 0
CEVABI GÖR